Kenttä auki

Toriseva golf

Historia

Toriseva Golfin historia

Tervetuloa tutustumaan kenttäämme ja sen alkuaikoihin. Historiikin on laatinut Jorma Mattila. Mielenkiintoisia lukuhetkiä alkutaipaleelta.

Golfkentälle etsitään paikkaa

Virtain kaupungin puutarhuri Esa Latomäki oli vuonna 1987 saanut tehtäväkseen laatia maisemointisuunnitelman Puttosharjun soranottoalueelle. Miettiessään voitaisiinko aluetta jotenkin hyödyntää, välähti Esan mieleen ajatus golfkentästä. Kirjastosta löytyi golfia käsitelevä kirja. Tätä lueskelemalla Esa tutustui uuteen harrastukseen ja siihen tarvittavaan golfkenttään. Puttosharjun maankäytön suunnittelu lähti käyntiin. Tarmo Saarimäki kutsui kiinteistö- ja kaavoitustoimistoon johtavia virkamiehiä 28.10.1987 päivätyllä kirjeellä neuvonpitoon, jossa mainittiin mm. ” Esalla on golfin kehittelystä uusia selviä papereita, ja minulla on hevoskeskukseen liittyvät luonnokset. ”

Maanostotoimikunta teki yksityisille maanomistajille ostotarjoukset, joiden pohjalta useiden neuvottelujen jälkeen Puttosharjun maat siirtyivät kaupungin omistukseen.

Arkkitehti Pekka Sivula pyydettiin käymään Virroilla tutustumaan Puttosen alueeseen. Sivula totesi alueen olevan ilmeikkään ja sinne saatavan maisemallisesti kauniin golfkentän. Sovittiin, että Sivula lähettää tarjouksen golfkentän suunnittelusta. Kentän rakentaminen tälle alueelle kaatui kuitenkin pohjaveden suojelemiseen. Golfkentän paikaksi esitettiin tämän jälkeen Herraskosken kanava-aluetta. Pekka Sivula kävi tutustumassa myös tähän alueeseen ja teki siitä luonnoksen kuten oli tehnyt Puttosen alueestakin. Neuvottelut maanostosta Martikaisen perikunnan kanssa eivät johtaneet tulokseen ja golfkentän paikan etsintä jatkui.

Elettiin vuoden 1989 alkua. Kaupungin virkamiehet olivat tosissaan asialla golfkentän saamiseksi Virroille. Sitä todistaa sekin, että Esa Latomäki lähetettiin 24.-28.10.1988 Vierumäelle kentänhoitajakursseille.

Golfharrastus herää Virroilla

Samalla kun kaupungin virkamiehet etsivät paikkaa golfkentän rakentamiseksi, heräsi paikkakunnalla ajatus golfseuran perustamisesta. Esa Latomäki koollekutsujana kokoontui joukko asiasta innostuneita virtolaisia keskustelemaan seuran perustamisesta. Koollekutsuja lausui avajaissanoissaan mm. ” olemme kokoontuneet tänne perustamaan golfseuraa. Sen tarkoitus on aloittaa vireä golftoiminta Suomenselällä. Aluksi on saatava kenttähanke eteenpäin. Voisimmeko aloittaa pyytämällä Virtain kaupunkia isäksi tälle hankkeelle ”. Perustavassa kokouksessa 15.2.1989 oli paikalla 31 henkilöä, jotka päättivät perustaa seuran nimeltä Golf Virrat. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Ala-Mutka. Seura lähetti kaupunginhallitukselle 17.2.1989 kirjeen, jossa toivottiin maanostoneuvotteluja jatkettavan ja 14.3.1989 kirjeen, jossa pyydettiin rahoitusta 100.000,- markkaa suunnittelukustannuksiin.
Herännyttä golfinnostusta kuvastaa se, että Herrasen kanavan ja Perinnekylän väliselle pellolle keräännyttiin lyömään harjoituslyöntejä kesällä 1989 ja seuraavana kesänä 1990 sama toistui Hankkijan vieressä olevalla pellolla. Opettajana toimi silloinen ”Sanomain” päätoimittaja Olli Haapala.

Golfkentän paikka löytyy – Toriseva Golf Oy perustetaan

Uutta kentän paikkaa etsittäessä kiinnitettiin huomio Lakari-Toriseva alueelle, josta kaupunki oli ostanut Kytösen perikunnan tilan. Golfkeskuksen lisäksi oli hevoskeskuksen rakentaminen toinen hanke, joka oli pitkään ollut vireillä. Kaupungin valtuusto teki 29.1.1990 päätöksen 40.000,- markan lisämäärärahasta pohjakartan hankkimiseksi Kytösen alueelle. Karttaa voitaisiin käyttää golfkentän ja hevoskeskuksen suunnittelussa. Golfkenttää vastustavat valtuutetut tekivät päätöksestä valituksen lääniin. Hämeen lääninoikeus kuitenkin hylkäsi valituksen. Nyt oli kaupungilla esittää maa-alue golfkentän rakentamiseksi.

Valtuuston kokous, jossa golfkenttää ja hevoskeskusta koskevaa asiaa puitiin, oli varsin vilkas ja värikäs. Esimerkkinä käytetyistä puheenvuoroista tässä erään valtuutetun asiantunteva puheenvuoro: ” valtuustolle on tuotu hyväksyttäväksi golfkenttä- ja hevoskeskussuunnitelma. Aluksi luulin kysymyksessä olevan hevospoolosta, mutta tämä golf ei olekaan hevosille tarkoitettu. Jos golfkenttä toteutuu, voidaan Virtain laulun ensimmäinen säkeistö muuttaa: Virrat järvien metsätön maa, sulle nyt laulu ei soi. Esitän, että päätös golfkentän osalta kumotaan. ” Värikkäistä golfkenttää vastustavista puheenvuoroista huolimatta, päätti valtuusto myöntää 40.000,- markan lisämäärärahan pohjakarttaa varten.


Pekka Sivulalta pyydettiin suunnitelma PAR-3 harjoituskentästä. 13.3.1991 päivätyt piirustukset saapuivat ja nyt alkoi näyttää siltä, että Virroille saadaan kenttä. Tähän saakka oli golfkentän rakennushanketta kehitellyt kaupungin virkamiesryhmä. Golfinnostus oli paikkakunnalla herännyt ja nyt tarttuivat golfaajat ajamaan kenttäasiaa.

Kaupungin puutarhuri Esa Latomäki oli anonut virkavapautta ja siirtynyt Raimo Pitkäniityn omistaman Vihergolf Oy:n palvelukseen. Pitkäniityllä oli kova halu päästä rakentamaan golfkenttää Virroille. Niinpä hän painosti alaistaan Esa Latomäkeä toimimaan siten, että rakennustyön toteuttajaksi perustettaisiin osakeyhtiö. Esa teki itselleen luettelon potentiaalisista osakkeen-merkitsijöistä ja aloitti ko. henkilöiden armottoman painostuksen tulla mukaan perustettavaan yhtiöön. Perustava kokous päätettiin pitää 11.2.1991. Koska Esa oli epävarma tulevatko kaikki lupautuneet paikalle, hän marssi pankkiin, otti henkilökohtaisen lainan ja merkitsi itsekin yhden osakkeen. Kokoukseen saapuivat seu-raavat: Golf Virrat ry, Virtain kaupunki, Rakennusliike Raiski, Vihergolf Oy, Jita Oy, Rak.liike Jouko Antila, Mattilan Sähkö Ky, Antti Sassi, Raimo Hahka, Esa Latomäki, Timo Huikkala ja Esko Peltoniemi. Nämä merkitsivät osakkeita yhteensä: A-osakkeita kolme kappaletta, B-osakkeita kaksi kappaletta ja C-osakkeita kahdeksan kappaletta.

Osakkeiden hinnaksi määrättiin A-osake 10.000,- markkaa, B-osake 20.000,- markkaa, C-osake 35.000,- markkaa.Perustavassa kokouksessa merkittiin näin osakepääoma 350.000,- markkaa. Kaupungin valtuuston päätös kaupungin mukaantulosta edellytti, että yksityiset merkitsevät ja maksavat vähintään 280.000,- markkaa. Merkinnässä tämä ehto tuli täytetyksi ja näin kaupunki tuli mukaan perustettuun osakeyhtiöön kahdella C-osakkeella yht. 70.000,- markalla. Yhtiö merkittiin kaupparekisteriin 17.4.1991 nimellä Toriseva Golf Oy.

Golfkentän rakentaminen

Kaupungin tekemä työ maa-alueen hankkimiseksi oli saatu päätökseen ja kentän rakentamisvastuu siirtyi Toriseva Golf Oy:lle. Väliaikaiseen hallitukseen valittiin Immo Tarkkanen, Antti Sassi, Esa Latomäki, Juhani Raiski ja Kari Mattila. Kaupungin kanssa tehtiin kenttäalueesta alustava vuokrasopimus 25.2.1991 ja Juhani Ojaluoman kanssa sopimus maanrakennusurakasta 13.5.1991 ja työt aloitettiin 15.5.1991.

Kenttätyömaa 1991
Loppuvuodesta 1989 innostui Virtain Loma Oy golfkenttähankkeesta. Yhtiöllä oli mittavat hankkeet luoda Nurminiemeen lomaparatiisi ja tähän hankkeeseen sopisi myös golfkenttä. Yhtiön puuhamiehet järjestivät 5.3.1990 tiedotustilaisuuden valtuustoryhmille Nurminiemi-Toriseva golfhankkeesta. Valtuustolle esitettiin em. hankkeen toteuttamiseen takauspyyntö, jonka valtuusto hylkäsi 11.4.1990. Tähän päättyi kaupungin omistaman Virtain Loma Oy:n haaveet golfkentän rakentamisesta ja haaveeksi jäi myös lomakylän rakentaminen Nurminiemeen.

Kentän rakennustyöt edistyivät heikosta rahatilanteesta huolimatta syksyyn 1991 mennessä niin hyvin, että keväälle 1992 voitiin kaavailla avajaisia. Rakennusvaiheessa tulee erikoisesti mainita seuran jäsenet Kari Korhonen, Martti Mäntynen, Paavo Rantanen ja Hannu Rantanen, jotka laittoivat merkittävän panoksen suunnittelu- ja talkootyötä kentän hyväksi.
Golfharrastuksen suuri päivä koitti 1.7.1992 ja Virroilla voitiin pitää golfkentän avajaiskisat.

Vaikeuksia taloudessa

Vuoden 1992 aikana useat lehdet otsikoivat: ” golfkentät talousahdingossa. ” Toriseva Golf Oy:n pieni harjoituskenttä PAR-58 ei tehnyt tässä suhteessa poikkeusta. Pankkilainaa oli haettava ja takuumiehiksi houkuteltiin niin Toriseva Golf Oy:n hallituksen jäsenet kuin Golf Virrat ry.n johtokunnan jäsenet. Osakekaupan onnistuminen oli pääasiassa markkinointitoimikunnan vastuulla. Toimikunnan puh.johtajan Jorma Mattilan johdolla osakekauppoja saatiin syntymään niin, että toimintakertomuksessa vuodelta 1993 todetaan: ” vuoden ponnistelujen tuloksena saatiin kokoon 332.000,- markkaa. ” Yhtiön talous ja taloudenhoito olivat ensimmäiset vuodet varsin sekavia, esim. varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjassa 30.9.1995 todetaan: ” käsiteltiin yhtiön tilinpäätöstilannetta, Antti Sassi ilmoitti, ettei tilinpäätöstä oltu saatu valmiiksi. Tilintarkastajat esittivät, ettei kokous myöntäisi tili- ja vastuuvapautta hallitukselle ja toimitusjohtajalle.” Tässä vaiheessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Juha Heinämäki, joka ryhtyi tarmokkaasti hoitamaan jossain määrin sekavaan tilaan saatettuja tiliasioita. Edellä olevan yhtiökokouksen jatkokokouksen jälkeen saattoi uusi puheenjohtaja lähettää osakkeenomistajille kirjeen, jossa mainittiin mm. ” Toimiva hallitus joutui turvautumaan poikkeuksellisen korkean yhtiövastikkeen esittämiseen pelikaudella 1995, jotta yhtiön maksuvalmius saadaan edes siedettävälle tasolle ja seuraavaan pelikauteen voidaan lähteä ilman vieraan pääoman lisäystä ”.

Kenttää laajennetaan

Vuonna 1996 on puheenjohtajalla osakkeenomistajille ilmoitettavana paljon parempaa: ” Laajennustyöt kentällämme on tehty 8 ja 9 väylien osalta valmiiksi ja 7 väyläkin pintamaata ja kylvöä vaille valmis. Laajennus on taloudellisessa mielessä viety läpi yllättävän pienillä tuskilla, vaikka omarahoitusosuutemme laajennuksessa nousikin ennakoitua korkeammaksi ja laajennushankkeen kokonaiskustannus nousee yli 400.000,- markan. Laajennukseen saatiin Pirkanmaan Liiton ja EU:n rahaa n. 196.000,- markkaa ja kaupungin avustus 50.000,- markkaa. Toriseva Golf Oy:n laajennettu kenttä, jonka PAR on nyt 62 otettiin käyttöön avajaiskisoissa 15.6.1997. Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Pentti Martonen totesikin avajaissanoissaan, että nyt Virroilla voidaan pelata oikeata golfia, koska kenttä on hyväksytty tasoituskentäksi.

Talous tasapainottuu

Kentän laajennusta voidaan pitää käännekohtana koko Toriseva Golf Oy:n toiminnassa. Pelaajamäärät lisääntyivät ja samalla talous alkoi vakiintua, uskallettiin jälleen suunnitella kentän laajennusta. Uusi toimitusjohtaja Sami Rönkä toteaa joulun 2000 alla lähettämässään kirjeessä: ”Nyt on aika satsata tulevaisuuteen”. Kenttää laajennetaan vuosien 2001-2002 aikana. Rakentaminen käsittää yhden kokonaan uuden noin 155 m:n par-3 väylän. Vanha 6-väylä käännetään pelattavaksi toisin päin ja jatkettuna siitä tulee par-4 ja 7-väylää pidennetään par-5:ksi. Näin kenttämme PAR tulee olemaan 68. Tämän tiedon siivittämänä lähti osakekauppa käymään hienosti. Toriseva golf Oy:n kentän 10-vuotis juhlavuonna voidaan todeta, että tämä laajennus, jonka kustannusarvio on 650.000,- markkaa, on voitu rahoittaa ilman vierasta pääomaa. Takaajina useita vuosia olleet Toriseva Golf Oy:n hallituksen- ja Golf Virrat ry:n johtokunnan jäsenet on vapautettu vastuista. Laajennetun PAR-68 kentän avajaiskisat pidetään 10.8.2002.

Virroilla 15.3.2002
Jorma Mattila